08 - 730 02 60

Regeringen har tidigare aviserat en planerad sänkning av arbetsgivaravgifter för unga från och med april 2021. Detta tidigareläggs och kommer att gälla redan från 1 januari i år.

Förslaget på sänkning av arbetsgivaravgifter till en nivå på 19,73 procent gäller för personer som vid årets ingång har fyllt 18 år, men inte 23 år. Nedsättningen ska gälla för den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kronor per månad.

Denna tillfälliga sänkning kommer enligt Regeringens pressmeddelande att gälla mellan januari 2021 till och med mars 2023. Enligt förslaget kommer lagändringen att träda i kraft i februari 2021, men gälla retroaktivt för ersättningar som utbetalats efter den 31 december 2020.

Se information från Skatteverket:
Innan lagförslaget godkänts av Riksdagen kan den föreslagna nedsättningen inte tillämpas i Skatteverkets tjänster eller interna system. Arbetsgivare som har anställda i den aktuella åldersgruppen bör därför avvakta med att lämna in arbetsgivardeklarationer för perioden januari i väntan på beslut från Riksdagen.

Är arbetsgivardeklarationen redan inlämnad för januari 2021 kommer arbetsgivaren att behöva ompröva denna efter det att lagen trätt ikraft för att få del av nedsättningen av arbetsgivaravgifterna.

Se information på Skatteverkets hemsida

Se Regeringens pressmeddelande om sänkta arbetsgivaravgifter för unga